Dersom den enkelte skal kunne delta og ivareta sine interesser i det moderne demokratiske samfunn, er utdanning en viktig forutsetning. Utdanning er også en viktig byggestein for å ivareta demokratiet, velferdsstaten, og det samfunns- og næringsliv som Norge i dag består av.

I Norge foreligger det lik rett til utdanning og opplæring for alle – uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, bosted, kjønn, alder, funksjonsdyktighet eller etnisk bakgrunn. Barn og unge i grunnskolepliktig alder har grunnleggende rettigheter etter opplæringslova/friskolelova. Vesentlige brudd på rettighetene kan medføre at kommunen blir erstatningspliktige; eksemplevis ved mangelfull opplæring/spesialundervisning i grunnskolen, eller på grunn av mobbing.

Kommunen/skolen må behandle saker etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven dersom den skal gjøre avgjørelser som er bestemmende for elevenes rettigheter og plikter i grunnskolesammenheng. Dette kan eksempelvis dreie seg om vedtak på følgende tema:

Bortvisning
Tiltak for å ivareta elevens skolemiljø (mobbing/trakassering)
Permisjon
Helt/delvis fritak fra opplæringsplikten
Spesialundervisning
Skoleskyss
Fritak fra aktiviteter i grunnskolen

Advokatfirmaet Helberg kan vurdere problemstillinger i alle faser av utdanningsforløpet; spørsmål/problemstillinger knyttet til barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, samt den opplæring som finner sted i arbeids- og næringslivet. Spørsmålene er knyttet til både offentlig og privat opplæring, så vel som hjemmeunderundervisning av barn i grunnskolepliktig alder.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din sak.