Pliktig mekling hvis dere har barn under 16 år

Hvis dere har avsluttet samlivet og har felles barn under 16 år? Da må dere møte til mekling. Begge foreldre plikter å møte samtidig hos mekler. Den første timen er obligatorisk. Alle timene som dere blir tilbudt er gratis.

Mekling ved ekteskapsbrudd og for samboere skal skje på det stedet i landet der foreldrene hadde siste felles bopel. Mekling hvor foreldrene ønsker å ta sake for domstolene, skal holdes på det stedet i landet der saken skal behandles. Trøndelag tingrett ved rettssted Brekstad dekker kommunene Frøya, Hitra, Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.

Offentlig godkjent mekler

Advokat Stefan Helberg er offentlig godkjent mekler på Fosen og kan utstede meklingsattest

Spørsmål og svar

 • Hva skal vi snakke om til mekleren?

  Det er gjerne tre spørsmål som reiser seg når det gjelder å bli enige om barna:

  1. Hvor skal barna bo fast
  2. Hvor mye samvær skal hver forelder ha?
  3. Skal begge foreldrene ha foreldreansvaret?

  Mekleren skal sammen med foreldrene forsøke å finne hva som er barnas beste, og hvor de tre punktene blir avklart.

  Fokuset under meklingen er å komme til en avtale. Selv om det i mange saker er vanskelig å holde følelsene tilbake, er formålet å komme til en enighet.

 • Skal barna snakke med mekleren?

  Foreldrene kan sammen med mekleren vurdere om det er behov for at mekleren skal snakke med barna. Ofte kan det være greit at barna får snakke med andre om det vanskelige som skjer. Barna skal også bli hørt ut fra alder. Desto eldre barnet er, jo større bestemmelsesrett.

 • Må begge foreldrene møte samtidig

  Foreldrene må møte samtidig for å få godkjent meklingen. I noen tilfeller kan mekler godkjenne at dere har en separat mekling. Det gjelder i spesielle tilfeller der det f.eks. er utøvd vold mot den andre.

 • Kan jeg ta med meg noen i meklingsmøtet?

  Nei, du må komme alene. Mekler kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til at en eller begge foreldre møter sammen med andre.

 • Hvor mange timer må vi mekle?

  Dere må møte til en meklingstime for å få utstedt en meklingsattest. Dere kan få ytterligere tre timer ut fra behovet. Dersom mekler ser det formåltjenelig, kan dere få ytterligere tre timer. Det vil si at dere kan få inntil sju timer.

 • Ektefellen/samboeren vil flytte

  Er dere uenige om flyttingen, må den som vil flytte bestille mekling hos familievernkontoret eller hos ekstern mekler. Begge foreldrene plikter å møte.

 • Hva koster meklingen?

  Meklingen koster ingenting. Dere kan få inntil sju timer mekling.

 • Må vi møte til meklingen?

  Dere er pliktig til å møte hvis dere har samlivsbrudd og dere har barn under 16 år. Det samme gjelder dersom dere ikke er enige om at den ene flytter med barna.

 • Hvor skal vi møtes for meklingen?

  Meklingen mellom samboere og ektefeller skal skje der foreldrene hadde siste felles bostedsadresse. I saker som gjelder å reise sak for domstolene eller flytting ut av landet skal saken behandles der saken skal behandles av domstolen. Foreldrene kan derimot bli enige om et annet sted.

  Foreldre som bor svært langt fra hverandre, kan møtes hos hver sin mekler og mekle via video eller telefon. Mekler som har mottatt henvendelsen om å mekle, kan derimot avvise slike krav hvis det ikke er hensiktsmessig. Hos oss er meklingen i våre kontorer på Brekstad – Rådhusgata 1.

 • Mekling eller domstolsbehandling?

  Det er et krav om minst en meklingstime før foreldrene kan ta saken inn til domstolene. Før dere vurderer å ta saken til retten, bør dere vurdere følgende:

  Fordelen med foreldremeklingen er blant annet:

  • Foreldrene bestemmer selv hvordan avtalen skal være.
  • Meklingen er gratis – dere får opptil sju timer gratis mekling. En rettsprosess med egen advokat koster gjerne kr 100 000 dersom saken går til en rettssak. Den som taper saken risikerer å måtte betale egne advokatkostnadene og kostnadene til den andre forelders advokat, dvs. det kan fort bli kr 200 000. Saken kan også ankes til lagmannsretten, og da vil gjerne kostnadene doble seg.
  • Konflikten spisser seg gjerne i en domstolsbehandling, fordi begge foreldrene skal fremheve sine gode egenskaper og den andre forelderens negative egenskaper. Dette gjør videre samarbeid vanskeligere.

  Fordelen med domstolsbehandling:

  • Det blir bestemt hvordan samværet skal være, og man setter punktum mellom partene og deres uenigheter.
  • Domstolen kan bestemme, og kan derfor presse partene til å inngå avtale. Det er derimot ikke bestandig heldig at dommeren avgjør, fordi da mister foreldrene kontroll.
  • Det blir ofte oppnevnt en sakkyndig som snakker med barna og foreldrene.
 • Når får jeg meklingsattest?

  Ved å møte til meklingen vil du få en meklingsattest.

 • Hvem kan utstede meklingsattest?

  Det er kun familievernkontorene og offentlig godkjente eksterne meklere som kan utstede meklingsattest. Advokat Stefan Helberg er godkjent mekler for Spektor Advokat.

  For å bli godkjent mekler må du ha gjennomgått obligatorisk kurs, og er pålagt til å ta oppdateringskurs.

 • Har mekler taushetsplikt?

  Mekler har lovpålagt taushetsplikt. Det er kun for det tilfelle du / dere opphever taushetsplikten at mekler kan si videre det som er sagt i møtet, og til kun til de hvor taushetsplikten blir opphevet. Det vil ikke bli loggført noe i forbindelse med møtene, men mekler kan ta interne notater f.eks. hvis det blir flere meklingstimer. Det blir også ført en møteprotokoll over hvem som møtte, når anmodningen om mekling ble mottatt mv.

 • Hva skjer hvis bare den ene forelder møter til mekling?

  Det er obligatorisk oppmøte av begge foreldrene. Den som ikke møter opp får ikke attest. Den som ikke møter opp til første time kan få attest ved selv å bestille ny time. I et slikt tilfelle trenger ikke den som møtte første gang møte opp på nytt.

Det er ønskelig at dere inngår en foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) i løpet av meklingen eller før. Denne kan dere sette opp digitalt hos Bufdir. Den ene logger seg inn, og inviterer deretter den andre forelderen på e-post.

Formålet med en foreldresamarbeidsavtale er å beskrive hva dere er blitt enige om i temaer som samvær, foreldreansvar og fast bosted.

Dere kan lese mer om reglene og hvordan meklingen foregår hos Bufdir.

Bestill time

Du kan også se ledige datoer vi har og bestille her

Bruk skjemaet nedenfor hvis du vil at vi skal kontakte dere før møtet.

  DEN SOM BER OM MEKLING (alle feltene må fylles ut)

  Hvilken mekling ber du om?

  DEN ANDRE FORELDEREN (kan fylles ut)