Alminnelig praksis

Vi kan yte bistand innen de fleste rettsområder.

Arbeidsrett

Vi hjelper både arbeidsgiver og arbeidstaker ved tvister.

Arv og skifte

Planlegging av arv samt gjennomføring av skifte.

Barn- og familierett

Vi kan bistå samboere, ektefeller og partnere som har behov for hjelp til sine familierettslige problemer.

Barnevern

Vi bistår private parter ved vedtak fra barnevernet.

Utdanningsrett

Vi kan vurdere problemstillinger i alle faser i utdanningsforløpet, herunder barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og den opplæringen som finner sted i arbeids- og næringslivet.

Erstatningsrett

 Ved personskade kan det være at du har krav på erstatning fra forsikringsselskap eller den som påførte deg skaden.

Fast eiendom

Kjøp og salg, entrepriseforhold, ekspropriasjon, odelsløsning samt leieforhold.

Konkurs

Vi bistår bedrifter og private med konkursbehandling.

Selskapsrett

Faget omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet. Vi bistår i de fleste rettsområder som gjelder små selskaper.

Kontraktsrett

Reglene i kontraktsretten handler om partenes rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler. 

Strafferett

Vi bistår som forsvarer under etterforskningen og i retten.