Sist oppdatert 9. mars 2021

 1. Formål

Spektor Advokat har til formål å utføre et godt juridisk arbeid til en passende pris. Kundenes interesse skal ivaretas på en best mulig måte.

Advokaten skal ved utføringen av oppdraget følge reglene for god advokatskikk, og veiledninger gitt av Advokatforeningen.

 1. Vedtagelse av vilkår

Disse alminnelige vilkår anses for å være vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid varsler advokaten at vilkårene ikke aksepteres. Dersom ikke annet er avtalt, vil betingelsene også gjelde ved nye oppdrag for samme klient. Er det avtalt spesielle vilkår, vil disse gå foran de generelle ved motstrid.

 1. Etablering av oppdraget

Det vil vanligvis i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utarbeidet en avtale for den enkelte klient, hvor det blant annet vil fremgå antatt timeforbruk og pris.

Før det inngås avtale om et oppdrag, vil firmaet undersøke om det er interessekonflikt eller andre forhold som medfører at det ikke er mulig å ta på seg oppdraget. Men dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. I slike tilfeller kan firmaet frasi seg oppdraget på et senere tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at vi må kontrollere legitimasjonen til nye klienter, jf. hvitvaskingsloven.

 1. Gjennomføring av oppdraget

Beskrivelsen av oppdraget fremgår av avtalen med klienten, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget, skal det opprettes en ny oppdragsavtale.

Gjennomføring av oppdraget skal ha til hensikt å tjene klienten på en best mulig måte. Advokaten vil holde klienten løpende orientert om sakens utvikling, og vil rutinemessig sende klienten kopi av utgående og inngående korrespondanse i saken. All annen kontakt som anses for å være viktig, for eksempel viktige telefonsamtaler, vil også bli meddelt klienten.

 1. Avslutning av oppdraget

Ved inngåelse av avtale om et oppdrag, forutsettes det at advokaten skal arbeide med saken til den er ferdig. Klienten avgjør derimot selv når oppdraget skal avsluttes. Advokaten kan også trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd, ikke innbetaler de beløp som kreves til dekning av salær, forskudd eller utlegg, eller det ellers oppstår en slik situasjon at advokaten etter reglene for god advokatskikk kan trekke seg.

Ved avslutningen av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten, eller de makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning, og kan for øvrig oppbevare kopi av øvrige dokumenter etter oppdragets avslutning innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.  Forutsetningen for utlevering av sakens dokumenter er at forfalt salær er à jour. Ved avslutningen av oppdraget blir det skrevet en slutterklæring til klienten.

 1. Priser/Salær

Vi tar utgangspunkt i Advokatforeningens anbefalinger i forbindelse med fastsettelsen av salæret (prisen). Salæret blir endelig fastsatt ved utøvelse av skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

Ofte beregnes salæret ut i fra medgått tid, med utgangspunkt i hvert påbegynt kvarter. Telefonsamtaler og lignende avregnes med minimum 15 minutter (0,25 time).

Veiledende timepriser for advokatfullmektigen er fra kr 1 020 til kr 1 600, eks. mva. som tilsvarer kr 1 275 til kr 2 000 inkl. mva. For advokat er veiledende timepris fra kr 1 200 – 2 000 eks. mva. dvs. kr 1 500 – 2 500 inkl. mva.

Det gjelder egne satser for saker som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp).

Er det gitt et estimat over advokatutgifter og utlegg i forbindelse med saken, er dette kun ment å være av veiledende art. Et slikt estimat er derfor ikke bindende.

I utgangspunktet må klienten innbetale et forskudd før advokaten starter med oppdraget. Firmaet har også rett til å motregne påløpt salær og utlegg i klientens klientbankkonto.

De utlegg advokaten har hatt i forbindelse med oppdraget vil bli fakturert klienten. Det gjøres oppmerksom på at det kan påløpe merverdiavgift på utleggene.

 1. Fakturering

I utgangspunktet skal sendes ut faktura hver måned, men det kan forekomme fakturering både oftere og sjeldnere.

På fakturaen vil det fremgå en spesifikasjon av hvor mange timer som er benyttet, dato for utført arbeid, utlegg som er påløpt, hva arbeidet har bestått av m.v.

Det påløper et gebyr på kr 25 på papirfakturaer som skal dekke kostnadene med faktureringen. Alternativt kan det avtales at fakturaen sendes gratis på e-post.

Fakturaen forfaller 14 dager etter utsendelsen. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

 1. Ansvar for visse kostnader

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper i en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre saksomkostninger enn hva advokaten krever av salær for oppdraget.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser heller ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

 1. Fri rettshjelp

I visse saker gis det rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige, se lov om fri rettshjelp. Noen saker har man alltid krav på fri rettshjelp, mens i andre forutsettes det at inntekten og formuen ikke overstiger gitte grenser. For tiden en inntekt på kr 320 000 for enslige, og kr 490 000 for ektepar, samboere, registrerte partnere, m.m. I tillegg kan man ikke ha en nettoformue på kr 100 000 for noen av samlivsformene.

 1. Rettshjelpsforsikring

Ulike forsikringer kan dekke utgifter til juridisk bistand i en tvist. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for å kunne vurdere forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel og mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Advokaten undersøker om forsikringsselskapet dekker kostnadene til juridisk bistand.

 1. Resultat – saksomkostninger

Selv om advokatfirmaet har gitt en oppfatning om resultatet i en sak, innebærer det ikke at firmaet har påtatt seg ansvar for at resultatet oppnås. Skulle en sak tapes, risikerer den tapende part å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger helt eller delvis.

Selv om en part vinner frem i en sak, betyr det nødvendigvis ikke at man får tilkjent dekning av sakskostnadene. Dersom en sak ender med at motparten pålegges til å betale sakskostnadene, begrenser dette likevel ikke salæret klienten skal betale til advokaten.

 1. Taushetsplikt

Advokaten og eventuelle medarbeidere ved kontoret har taushetsplikt for alt det de får kjennskap til. Taushetsplikten kan bare oppheves dersom det fremgår av lov eller forskrift.

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, faks, mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen.

Med mindre annet er avtalt eller det fremgår klart av sammenhengen, legges det til grunn at klienten aksepterer bruk av e-post som ikke er kryptert. Dette for å effektivisere og forenkle blant annet korrespondansen mellom klient og advokat. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[1] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Videre gjøres det oppmerksomt på at advokatfirmaet skal underrette ØKOKRIM dersom det er mistanke om transaksjoner som har tilknytning til utbytte av straffbar handling med videre. En slik rapportering vil eventuelt foregå uavhengig av taushetsplikten og uten at klienten blir opplyst om det.

 1. Klageadgang

Er klienten misfornøyd med arbeidet som er utført, eller har innvendinger mot det salær som er krevet, kan saken klages inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Klagen må inngis innen seks måneder.

Reglene for god advokatskikk finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no. Her er også klageordningen nærmere beskrevet.

 1. Advokatfirmaets ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til, eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Advokatfirmaet er heller ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn to millioner kroner i innskudd per innskyter (advokatfirma) per bank. Kun ved særskilt avtale, vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 1. Personvernerklæring

Sammen med disse vilkår gjelder personvernerklæringen som ligger på vår internettside: www.spektor.no. Advokatfirmaet legger til grunn at klientene samtykker til at nødvendige opplysninger slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer blir lagret i datasystemet for å hindre selskapet representerer tidligere motpart, fakturere riktig kunde, oppbevarer dokumenter i henhold til annet lovverk mv.

16. Revisjon av vilkårene

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

[1] Jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11.