Vi kan bistå samboere, ektefeller og partnere som har behov for hjelp til sine familierettslige problemer.

Ved samlivsbrudd kan vi bistå i spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Med vår kompetanse hjelper vi deg med å komme frem til gode løsninger og avtaler som er til det beste for barna.

Barneretten omhandler de overordnede spørsmålene for barns rettsstilling. Hensynet til barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger som gjelder barn, at de har rett til liv og utvikling og om barnas rett til å bli hørt. I de tilfeller hvor konflikten omhandler samvær eller hvor barnet skal bo fast har foreldrene stor avtalefrihet så lenge de klarer å komme til enighet. Dersom de ikke gjør det og domstolen skal ta stilling til disse spørsmålene blir avgjørelsen i stor grad basert på skjønn. Vi kan bistå til å finne løsninger både utenfor og gjennom rettssystemet.