Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningsretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve erstatningen skal beregnes (erstatningsutmålingen).

Er du uheldig og blir utsatt for en ulykke eller pådrar deg personskade kan det være at du har krav på erstatning fra forsikringsselskap eller den som påførte deg skaden.

I de tilfeller hvor ulykken har gjort at du pådrar deg et økonomisk tap, dette kan være utgifter som er på grunn av ulykken eller at du taper inntekt, kan du kreve erstatning for dette. Har du pådratt deg varig og betydelig skade av medisinsk art kan du kreve menerstatning. Oppreisningserstatning kan også være aktuelt – vi kan bistå deg i vurderingen av om vilkårene er oppfylt og hvilken type erstatning du kan ha krav på.

Har du blitt på skadet på jobb, altså pådratt deg en yrkesskade i arbeidstiden mens du utførte arbeidsoppgavene dine er det viktig at skaden meldes til NAV og ditt/arbeidsgivers forsikringsselskap.
Hvis du har blitt påført skader når du har vært pasient kan du ha behov for pasientskadeerstatning. Vi har kompetanse til å bistå deg i slike spørsmål.

Alle erstatningskrav foreldes etter den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år etter foreldelsesloven § 9, det er derfor viktig at krav om erstatning fremsettes i tide. Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du som skadet fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den som var ansvarlig til skaden du er påført.