Fremtidsfullmakt er et alternativ til at staten oppnevner verge. Med en fremtidsfullmakt kan du selv velge den personen du ønsker skal ta vare på dine interesser, og du har stor frihet til å bestemme hva den som får fullmakt kan og ikke kan gjøre.

Loven definerer en fremtidsfullmakt på følgende måte:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

Fremtidsfullmakten inneholder ofte en rett å ta vare på både økonomiske og personlige interesser. Du kan for eksempel bestemme at fullmektigen skal selge boligen du eier, at det skal gis gaver til dine nærmeste eller forskudd på arv. Uten en fremtidsfullmakt vil dette som utgangspunkt måtte vente til etter din bortgang.

Staten kan oppnevne en verge for den som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser.

Før det blir oppnevnt en verge har nærstående, dvs. samboer, ektefelle eller barn, rett til å hjelpe til med det økonomiske som gjelder bolig, betale regninger, nedbetale lån, kjøpe mat på butikken, betale skatt mv. Denne retten følger av loven og kalles legalfullmakt.

En annen ulempe med verge fra staten er at ekteskap medfører ingen begrensninger i en ektefelles rett til å bestemme over det han eller hun eier. Det ektefellene har kjøpt i fellesskap blir sameie mellom dem, og for slike eiendeler gjelder sameieloven. En ektefelle kan derfor ikke selge den andres eiendeler uten en tillatelse til det. Dette kan man gjøre med en fremtidsfullmakt. Dersom den ene ektefellen ikke lenger er i stand til å ivareta seg selv f.eks. på grunn av demens, må ektefelle uten fremtidsfullmakt selge sin ideelle andel av eiendelen eller kreve sameiet oppløst. Dette er ofte tungvint og skaper en del ekstra vanskeligheter i en allerede vanskelig situasjon.

En fremtidsfullmakt er ikke bare viktig for eldre. Man kan havne i en ulykke, få slag eller havner i andre uheldige omstendigheter.

Du kan selv opprette fullmakten, men det finnes krav til hvordan fullmakten gjøres. Følges ikke kravene er den ofte ugyldig, og kan da ikke fullmakten brukes.

Spektor Advokat anbefaler at du oppretter en fremtidsfullmakt, slik at det er du selv som tar kontroll over ditt liv før du ikke er i stand til å ta slike vurderinger selv.

Om du har spørsmål, kan du ringe oss på telefon 921 21 122 eller e-post: post@spektor.no. Vi har fastpris på kr 5 000,- for å opprettelse av fremtidsfullmakt.